Algemene voorwaarden jfO Connect | Medium Jeltsje                                                                         

Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden van jfO Connect, mede handelend onder de naam Medium Jeltsje of onder andere geregistreerde handelsnamen, zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het verlenen van diensten onder andere op het gebied van mediumdiensten, paranormale consulten, consulten, opleidingen, workshops, coaching, energetische massages, spirituele consulten en alle andere alternatieve behandelingen.

1 Aanvaarding

1.1 Een aan jfO Connect verstrekte opdracht geldt als aanvaard, indien dit schriftelijk door haar aan de opdrachtgever|klant is bevestigd of wanneer zij is aangevangen met de uitvoering van de opdracht. jfO Connect is in ieder geval aangevangen met de uitvoering van de opdracht op het moment dat zij zich ten opzichte van opdrachtgever|klant of derden heeft gedragen als opdrachtnemer.

2.2 Indien jfO Connect, na aanvaarding van de opdracht, constateert dat van haar wordt verwacht dat zij handelingen verricht die ingaan tegen de wet, de redelijkheid en billijkheid, de goede zeden, de uitgangspunten van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen of die haar goede naam kunnen aantasten, dan heeft jfO Connect het recht om de opdracht terug te geven, zonder schadeplichtig te worden. De opdrachtgever|klant is gehouden de kosten van de verrichte werkzaamheden te vergoeden.

2 Werkzaamheden

De werkzaamheden zullen steeds geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever|klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3 Aansprakelijkheid

3.1 jfO Connect is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever|klant heeft geleden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de opdracht, tenzij de schade aan haar kan worden toegerekend op grond van opzet of grove schuld.

3.2 De eventueel in verband met aantoonbare opzet of grove schuld door jfO Connect te betalen schadevergoeding is beperkt tot 5% met een maximum van € 65,– van de op grond van de betreffende overeenkomst door jfO Connect aan de opdrachtgever|klant gefactureerde bedragen.

3.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever|klant de schade onverwijld, doch in geen geval later dan één dag na het ontstaan daarvan, bij aangetekende brief aan jfO Connect kenbaar maakt. Bij gebreke daarvan komt elk recht op schadevergoeding te vervallen. Partijen verplichten zich jegens elkaar zich tot het uiterste in te spannen het geschil minnelijk op te lossen.

4 Overmacht

4.1 jfO Connect is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

4.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent door de overheid, in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop jfO Connect geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor jfO Connect niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Tevens wordt onder overmacht verstaan ziekte door de docent|de coach of een van haar naasten.

4.3 Wanneer de overmachtsituatie langer dan 90 dagen heeft geduurd, heeft jfO Connect het recht om de overeenkomst door ontbinding te beëindigen middels een schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever|klant, met daarbij een afrekening van de reeds gemaakte kosten. jfO Connect is niet gehouden tot vergoeding van geleden schade door opdrachtgever|klant ten gevolge van overmacht aan de zijde van jfO Connect.

4.4 jfO Connect alsmede alle onder haar ingeschreven handelsnamen is verplicht zich aan de maatregelingen te houden die zijn voorgeschreven door het RIVM. jfO Connect houdt zich aan alle maatregelen en binnen haar praktijkruimtes zijn alle voorgeschreven voorzorgsmaatregels getroffen. jfO Connect behoudt zich het recht om bij een pandemie de lessen door te schuiven.

5 Betaling en incassokosten

5.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 6 dagen na factuurdatum, op een door jfO Connect aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door jfO Connect aangegeven. jfO Connect is gerechtigd om periodiek te factureren.

5.2 Indien de opdrachtgever|klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever|klant van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever|klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd, met een minimum van 1% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever|klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

5.3 jfO Connect heeft het recht de door opdrachtgever|klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. jfO Connect kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever|klant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. jfO Connect kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

5.4 De opdrachtgever|klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan jfO Connect Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

5.5 Indien de opdrachtgever|klant in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever|klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien jfO Connect echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever|klant worden verhaald. De Opdrachtgever|klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

6 Annulering en restitutie

6.1 Restitutie van gelden is alleen mogelijk indien u aantoonbaar langdurig ziek bent of er andere onverhoopte omstandigheden zijn, waardoor u niet in staat bent de lessen te volgen. In eerste instantie worden dan de lessen doorgeschoven naar een nieuw seizoen.

6.2 Bij het annuleren van een workshop of opleiding door opdrachtgever|klant gelden de volgende bepalingen:

  • Bij annulering tot en met de 31ste kalenderdag vóór de eerste opleiding dag: 10% van het cursusgeld.
  • Bij annulering vanaf de 30ste kalenderdag tot en met de 25ste kalenderdag vóór de eerste openingsdag 30% van het cursusgeld.
  • Bij annulering vanaf de 24ste kalenderdag tot en met de 10de kalenderdag vóór de eerste opleidingsdag 60% van het cursusgeld.
  • Bij annulering vanaf de 10de kalenderdag tot en met de eerste opleidingsdag 100% van het cursusgeld.

6.3 Bij het annuleren van een consult door opdrachtgever|klant geldt dat het consult tot 48 uur voor de dag van het consult geannuleerd kan worden. Daarna is 100% van de consultkosten verschuldigd.

6.3.1. Mocht de opdrachtgever|klant het consult willen verzetten, dan dient dat per sms, emailbericht of whatsappbericht uiterlijk 24 uur voor het betreffende consulttijdstip doorgegeven moet worden. Na dit tijdstip is 100% van de consultkosten verschuldigd.

7 Overige bepalingen

7.1 workshops en opleidingen

De workshops en lessen worden zorgvuldig voorbereid en gegeven. jfO Connect of een onder haar vallende handelsnaam kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor negatieve gevoelens en ervaringen. Verder kan de opdrachtgever|klant jfO Connect niet verantwoordelijk stellen voor teleurstellende resultaten. Er is geen restitutie mogelijk.

7.2 consulten en coaching

Consulten zijn op de eigen verantwoordelijk van de klant|opdrachtgever|klant. jfO Connect zal geen diagnose van klachten geven, kan en zal niet doorverwijzen en verwacht dat de opdrachtgever|klant bij klachten eerst de eigen huisarts|arts zal raadplegen. Verder is het aan de  jfO Connect is op geen enkele wijze verantwoordelijk te stellen voor de resultaten van een consult|energetische behandeling.  De klant|opdrachtgever|klant is te allen tijde verantwoordelijk voor hetgeen hij|zij doet met inzichten die in het consult gegeven zijn. jfO Connect | Medium Jeltsje kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de uitkomsten van het consult of de handelingen die de opdrachtgever|klant|klant uitvoert naar aanleiding van het consult.

8 Geschillen

Op de rechtsverhouding tussen jfO Connect en haar opdrachtgever|klant is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. In alle voorkomende gevallen worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden.