Algemene voorwaarden jfO Connect | Medium Jeltsje                                                                                                         

Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden van jfO Connect | Medium Jeltsje zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het verlenen van diensten onder andere op het gebied van  projectondersteuning en sprekerswerkzaamheden. Alle tot de jfO Connect | Medium Jeltsje behorende handelsnamen, met uitzondering van jfO Zie, maken gebruik van de onderhavige algemene voorwaarden. jfO Connect | Medium Jeltsje voert onder andere de volgende handelsnamen: jfO Feest, jfO Spreek, Videre Augmentum en jfO Connect | Medium Jeltsje . Voor jfO Zie gelden separate algemene voorwaarden.

1 Aanvaarding

1.1 Een aan jfO Connect | Medium Jeltsje verstrekte opdracht geldt als aanvaard, indien dit schriftelijk door haar aan de opdrachtgever is bevestigd of wanneer zij is aangevangen met de uitvoering van de opdracht. jfO Connect | Medium Jeltsje is in ieder geval aangevangen met de uitvoering van de opdracht op het moment dat zij zich ten opzichte van opdrachtgever of derden heeft gedragen als opdrachtnemer.

2.2 Indien jfO Connect | Medium Jeltsje, na aanvaarding van de opdracht, constateert dat van haar wordt verwacht dat zij handelingen verricht die ingaan tegen de wet, de redelijkheid en billijkheid, de goede zeden, de uitgangspunten van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen of die haar goede naam kunnen aantasten, dan heeft jfO Connect | Medium Jeltsje het recht om de opdracht terug te geven, zonder schadeplichtig te worden. De opdrachtgever is gehouden de kosten van de verrichte werkzaamheden te vergoeden.

2 Werkzaamheden

De werkzaamheden zullen steeds geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3 Aansprakelijkheid

3.1 jfO Connect | Medium Jeltsje is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever heeft geleden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de opdracht, tenzij de schade aan haar kan worden toegerekend op grond van opzet of grove schuld.

3.2 De eventueel in verband met aantoonbare opzet of grove schuld door jfO Connect | Medium Jeltsje te betalen schadevergoeding is beperkt tot 5% met een maximum van € 250,– van de op grond van de betreffende overeenkomst door jfO Connect | Medium Jeltsje aan de opdrachtgever gefactureerde bedragen.

3.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade onverwijld, doch in geen geval later dan twee dagen na het ontstaan daarvan, bij aangetekende brief aan jfO Connect | Medium Jeltsje kenbaar maakt. Bij gebreke daarvan komt elk recht op schadevergoeding te vervallen. Partijen verplichten zich jegens elkaar zich tot het uiterste in te spannen het geschil minnelijk op te lossen.

3.4 jfO Connect | Medium Jeltsje aanvaardt uitsluitend aansprakelijkheid voor zover de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomende gevallen aanspraak geeft op een uitkering.

4 Overmacht

4.1 jfO Connect | Medium Jeltsje is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

4.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop jfO Connect | Medium Jeltsje geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor jfO Connect | Medium Jeltsje niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

4.3 Wanneer de overmachtsituatie langer dan 90 dagen heeft geduurd, heeft jfO Connect | Medium Jeltsje het recht om de overeenkomst door ontbinding te beëindigen middels een schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever, met daarbij een afrekening van de reeds gemaakte kosten. jfO Connect | Medium Jeltsje is niet gehouden tot vergoeding van geleden schade door opdrachtgever ten gevolge van overmacht aan de zijde van jfO Connect | Medium Jeltsje.

5 Betaling en incassokosten

Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door jfO Connect | Medium Jeltsje aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door jfO Connect | Medium Jeltsje aangegeven. jfO Connect | Medium Jeltsje is gerechtigd om periodiek te factureren.

Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd, met een minimum van 1% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

jfO Connect | Medium Jeltsje heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. jfO Connect | Medium Jeltsje kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. jfO Connect | Medium Jeltsje kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan jfO Connect | Medium Jeltsje Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 5.5 Indien de opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien jfO Connect | Medium Jeltsje echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

6 Geschillen

Op de rechtsverhouding tussen jfO Connect | Medium Jeltsje en haar opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. In alle voorkomende gevallen worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden.